یارانه

نتایج: 558 عنوان - براساس جستجوی واژه «یارانه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

طبق تبصره ۱۴ بودجه ۹۷ کل کشور دولت مخیر است با ۳۰ هزار میلیارد تومان بالغ بر ۲۵ میلیون نفر را از قطار یارانه بگیران حذف کند یا آنکه با مجوزی که از مجلس گرفته ر