جشنواره نوروزی

اخبار کشور - صفحه 1

این استاد دانشگاه بر این باور است که اگر اشتباه بزرگی مانند هدفمندی یارانه های دولت سابق یا سیاست تعدیل اقتصادی دولت هاشمی رخ ندهد، اقتصاد ایران در حال جهش و ترقی خواهد بود. مهدی تقوی استاد دانشگاه در رشته اقتصاد در رابطه با نقدی که از سوی برخی، م