کتاب سکه های ماشینی قاجار

کارت

به گزارش شبکه خبری ICTPRESS، مایکروسافت با همکاری شرکت "Accenture" این شناسه های دیجیتالی را برای شناسایی و ثبت قانونی میلیاردها نفر از کسانی که کارت شناسایی رسمی ندارند فراهم می آورد. شرکت "اکسنچر" شرکت چندملیتی خدمات حرفه ای است که در زمینه ارائه خدم