پزشکی قانونی

نتایج: 1544 عنوان - براساس جستجوی واژه «پزشکی قانونی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس از افزایش 6 درصدی آمار خودکشی طی سال 96 در فارس ابزار تاسف و تاکید کرد که پایین آمدن سن خودکشی نیز یکی از شاخص های نگران کننده ا