جشنواره نوروزی

اخبار پرده - صفحه 1

هرمز سیرتی طی گفتگو با یکی از شبکه های اینترنتی به افشاگری پشت پرده شبکه جم پرداخت. به گزارش تهران نیوز ، طی سال های اخیر با تبلیغات فریبنده شبکه های تلویزیونی فارسی معاند ه