# هشتگ » پاریس

90 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

این رویکرد مشابه ترامپ از زمان به قدرت رسیدن اوست که در بسیاری از موارد نیز عملی شده است؛ خروج آمریکا از معاهده اقلیمی پاریس، توافقنامه همکاری ترنس پاسیفیک و تو