# هشتگ » نیویورک

316 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

آقای روحانی باید نسبت به اعمال تحریم ها بر روی مردم و اقتصاد ایران نیز مانور دهد. او نباید در سازمان ملل برای مصرف داخلی حرف هایی از جمله آنکه ما وضعیت مان خوب