کتاب سکه های ماشینی قاجار

نوشت

یک کارشناس فرهنگی گفت: تاثیر تاکید مستقیم وغیر مستقیم آموزش وپرورش و معلمان در استفاده از محصولات تولید داخلی برای تشویق دانش آموزان به این امر انکار ناپذیر است. زهرا السادات عسگری کارشناس مسائل فرهنگی در گفتگو با خبرنگار صاحب نیوز؛گفت: با وج