# هشتگ » نمایشنامه

34 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رضا آشفته: بهرام بیضایی معتقد است، تعزیه اگر مسیر طبیعی خودش را ساده و عادی طی می کرد به طور طبیعی به شکلی از نمایش می رسید هم زمان با تحول جامعه و با ظرفیت مع