نرم افزار

نتایج: 418 عنوان - براساس جستجوی واژه «نرم افزار» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

اپلیکیشن چتی که به صورت ناشناس سوء رفتار مدیر علیه کارمندان را منتشر می کند، بخش مهمی از جنبش موسوم به MeToo# شده است که فرهنگ مردسالارانه کره جنوبی را با انتش