سکه ها جشنواره تخفیف

موسوی

جمعی از همراهان سیاسی دکتر «ابراهیم یزدی» وزیر خارجه‌ی دولت موقت، درباره‌ی موضوع حصر آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد به رییس جمهور نامه نوشتند. به گزارش انصاف نیوز، در این نامه خطاب به دکتر حسن روحانی، با اشاره به پایان اعتصاب غذای مهدی کروبی «خوشبخ