خرید سکه کلکسیونی

منظومه

بیگ بنگ: تیمی از محققان با استفاده شبیه سازی های عددی برای شناسایی سیاره هایی که به مدت میلیون ها سال ثابت و پایدار بوده اند، این نتیجه را گرفتند که شش مورد از هفت سیاره شبیه زمین ِ منظومه تراپیست-۱ از ترکیبی همانتند سیاره ما بهره می برند. فقط تراپیست-۱