کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار منظومه - صفحه 1

سیاره پلوتون نهمین و دورترین سیاره منظومه شمسی است. مشخص شده که این سیاره به مراتب شگفت انگیز تر از چیزی است که درباره آن تصور می شد. پدیده هایی بر روی پلوتون رخ می دهد که کسی برای آن توضیحی ندارد.