جشنواره نوروزی

اخبار منظومه - صفحه 1

باوجودی که خود ناسا دانشمندان زیادی دارد، اما بازهم با گروه‌های تحقیقاتی دیگر از دانشگاه و مؤسسات مختلف همکاری می‌کند. ناسا حتی موسسه‌ای به نام تحقیقات مجازی اکتشاف منظومه شمسی (SSERVI) تأسیس کرده تا وظیفه نظارت بر این همکاری‌های آ