سکه ها جشنواره تخفیف

مصوبه

براساس مصوبه جدید هیات دولت، خودروسازان داخلی موظف شدند به ازای شماره گذاری و فروش هر دستگاه سواری پرمصرف تولیدی یک خودروی فرسوده اسقاط کنند. معاون اول رئیس جمهوری مصوبه جدید هیات دولت در زمینه هزینه ها و