محاسبات

نتایج: 94 عنوان - براساس جستجوی واژه «محاسبات» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس شورای عالی استان ها بر لزوم تشکیل دیوان محاسبات محلی در کشور تاکید کرد و افزود: باید کمیسیون های شورای عالی استان ها تشکیل دیوان محاسبات محلی را پیگیری کن