جشنواره نوروزی

اخبار ماموریت - صفحه 1

قدس آنلاین، محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت گفت:از ۲۵ اسفند ۹۵ تاکنون ۱۲۰ هزار ماموریت توسط تکنسین های اورژانس ۱۱۵ انجام شده است.

معاون وزیر بهداشت افزود: تکنسین های اورژانس ۱۱۵ به ۲۲۰۰۰