# هشتگ » قرص

74 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

چهارمین داروخانه ی امروز را هم سر زدم، هیچ یک قرص زلودا ندارند، یا اگر دارند به ما که تعداد بالا نیاز داریم نمی دهند، حداکثر ۳ ورق! نسخه ی ما اما ۱۴ ورق است! دو