جشنواره نوروزی

اخبار قانون - صفحه 1

در حاشیه برگزاری رفراندوم قانون اساسی ترکیه و رقابت نزدیک موافقان و مخالفان علی رغم خواست اردوغان برای رای مثبت به تغییرات، پالیتیکال کارتونز این طرح را منتشر کرد. 6060