کتاب سکه های ماشینی قاجار

فکری

نتایج: 164 عنوان - براساس جستجوی واژه «فکری» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ضرورت اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و متناسب سازی این قانون با شرایط هر منطقه و استان کشور گفت شکایات متعدد ازسوی مردم درباره تخریب ساخت و سازهای داریم که باید برای آنها فکری کرد افکارنیوز با بیان اینکه