فرانسه

نتایج: 1009 عنوان - براساس جستجوی واژه «فرانسه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به دنبال خروج آمریکا از برجام و احتمال تشدید تحریم های اقتصادی وزیر دارایی فرانسه خبر داد: برخی از شرکت های فرانسوی در ایران مجبور به ترک این کشور هستند. به گز