کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار غرور - صفحه 1

برای گفت‌وگو با یاسر که تن‌ها بر اثر اشتباهی ناخودآگاه در بستر غرور جوانی سرنوشتش دگرگون شد، راهی ندامتگاه شدم؛ گفت‌وگویی که در آن پسر جوان خیلی راحت حرف دلش را گفت. به گزارش شفاف، برای گفت‌وگو با یاسر که تنها بر اثر اشتباهی ناخودآگاه در بستر غرور