# هشتگ » صنعت خودروسازی

1865 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

دور جدید تحریم ها صنعت خودروسازی را هدف قرار داده و به همین سبب باید همچنان شاهد آن باشیم که هر روز یکی از شرکت های خودروسازی یا صنایع وابسته به آن کشورمان را