جشنواره نوروزی

اخبار صنعتی - صفحه 1

بر اساس تصویب نامه‌ای که به امضای معاون اول رئیس جمهور رسیده تغییرات و جابجایی‌های اساسی در هیات مدیره مناطق آزاد صورت گرفته است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 1395/12/25 به اس