سکه ها جشنواره تخفیف

صحنه

به نظر می‌رسد هم تغییر سیاست‌ها در حکومت مرکزی عراق و هم رشد ملی‌گرایی در احزاب و جریان های سیاسی خارج از حکومت، صف بندی‌ها و آرایش سیاسی متفاوتی را نیز در انتخابات آینده این کشور رقم خواهد زد. شعار سال: مقتدی صدر روحانی شیعه عراق روز یکشنبه ۱۳ اوت از ام