کتاب سکه های ماشینی قاجار

شوراهای

اولین جلسه آموزشی اعضای شورای اسلامی روستایی بخش جرقویه علیا با حضور اعضای منتخب پنجمین دوره شوراهای اسلامی در بخشداری این منطقه تشکیل شد. به گزارش صاحب نیوز؛ منتخبان شورای اسلامی دوره جدید در ابتدای جلسه که عصر یکشنبه، در جرقویه علیا برگزار