شناسی

نتایج: 178 عنوان - براساس جستجوی واژه «شناسی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مهم تر از این که ایرانی ها چقدر مطالعه می کنند، مردم شناسی رفتارهای مطالعاتی ایرانی هاست این اظهارنظر که «مردم ما کتاب نمی خوانند» به یکی از اظهارنظرهای فراگیر