جشنواره نوروزی

اخبار شمسی - صفحه 1

سال 1395 شمسی که ما به ازای آن بخش زیادی از سال 2016 میلادی و حدود سه ماه از سال 2017 می شود اتفاقات و جریانات سینمایی زیادی را در عرصه ی بین المللی به همراه داشته است. از دست دادن ها و دست آوردها. جایزه ها و فقدان ها. فیلم ها و آثار سینمایی ای که سبد