کتاب سکه های ماشینی قاجار

شمسی

ستاره شناسان و علاقه مندان به نجوم سال هاست که به دنبال بررسی شرایط زندگی انسان ها در سایر سیارات منظومه شمسی هستند. اما هرچقدر هم که ایده زندگی در یک سیاره دیگر جذاب باشد، بدون شک