خرید سکه کلکسیونی

شرکت

شرکت کنندگان این آئین با پوشاندن بدن خود با پودری سفید و قربانی کردن گاو و استفاده از عروسک هایی عجیب به اجرای آن می پردازند. به گزارش شفاف، تصاویری که به تازگی منتشر شده است رسم و آئینی عجیب با نام " وودوو " را در میان مردم و بویژه روحانیون کشور تائیت