شاعر

نتایج: 61 عنوان - براساس جستجوی واژه «شاعر» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

«ملک الشعرا» عنوانی بود حکومتی برای شاعر بزرگ دوران. اما رقابت برای کسب عنوان «ملک الشعرا»، منجر به آن شد که شعرای ایران به مدیحه سرایان حاکمان تبدیل شوند. قاآ