جشنواره نوروزی

اخبار شاعر - صفحه 1

عبدالمجید فرائی شاعر معاصر کشورمان سروده ای با عنوان « بهاریه» را برای مخاطبان خبرگزاری بسیج ارسال نموده است. به گزارش خبرگزاری بسیج، عبدالمجید فرائی شاعر معاصر کشورمان سروده ای با عنوان « بهاری