شاعر

نتایج: 60 عنوان - براساس جستجوی واژه «شاعر» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با اشاره به اینکه شعر جوششی، شاعر را می سازد، گفت: در واقع چون کلمه برای بیان احساسات روحی محدود است، شعر به وجود می آید و