کتاب سکه های ماشینی قاجار

سیاره

رکنا: یک دانشمند فضایی آمریکا ادعا کرده که موجودات فرا زمینی میلیون ها سال پیش در سیاره های دیگری چون زمین و مریخ می زیسته اند.