سرمایه گذار

نتایج: 1479 عنوان - براساس جستجوی واژه «سرمایه گذار» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

تکنولوژی کسب و کار اهالی دنیای تکنولوژی جسارت پاول دورف را می ستایند. او طی چند ماه اخیر در نقش مدیر عامل تلگرام توانست نظر مساعد 81 سرمایه گذار مطرح از جمله ب