سبزوار

نتایج: 28 عنوان - براساس جستجوی واژه «سبزوار» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

با ورود آیت الله بهشتی به سبزوار، جمعیت بسیاری از مردم درحالی که در صف اول علما و روحانیان حضور داشتند، به باغجر رفتند تا از شهید بهشتی استقبال کنند. آیت الله ب