سازی

نتایج: 1349 عنوان - براساس جستجوی واژه «سازی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

کارشناس معماری و شهر سازی و استاد دانشگاه آزاد تهران گفت: برای اجرای این پروژه عظیم برنامه ریزی زیادی صورت گرفته شده بود، اما بدلیل عدم نظارت کافی مجری، ناظر،