سازمانی

نتایج: 81 عنوان - براساس جستجوی واژه «سازمانی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

منابع انسانی، حیاتی ترین عامل در توسعه پایدار سازمان های مدرن هستند و حفاظت از آن ها اهمیت بسیاری در پیشرفت هر سازمانی دارد. محققان ایرانی، در پژوهشی جالب، درصد