روسیه

نتایج: 1810 عنوان - براساس جستجوی واژه «روسیه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

اجرای قرارداد خط لوله نورداستریم۲ این روزها با مخالفت و تهدید به تحریم از سوی آمریکایی ها روبرو شده که به گفته کارشناسان، به نظر می رسد دلیل آن بیش از آنکه اقت