کتاب سکه های ماشینی قاجار

رهنی

چکیده: در حال‌حاضر، موانعی بر سر راه انتشار اوراق رهنی در ایران وجود دارد که باعث شده به‌رغم گذشت بیش از یک سال از انتشار اولین‌سری اوراق رهنی توسط بانک مسکن و اعلام مقامات اجرایی مبنی بر انتشار مراحل بعد