خرید سکه کلکسیونی

اخبار رتبه - صفحه 1

در یک سند تدوین شده چهار راهکار برای تحقق اهداف پیش بینی شده در چشم انداز ۱۴۰۴ در صنعت خودرو پیش بینی شده است. به گزارش ایسنا، در سند "اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴" پیش بینی شده که ایران باید در سال ۱۴۰۴ به رتبه نخس