# هشتگ » رئیس جمهور - صفحه 5

7596 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با بیان اینکه طرح گفت وگوی ملی خانواده به معضل اختلال ارتباطی توجه دارد، گفت: گفت وگوی اعضای خانواده های ایرانی به ۲۰ دقیق