جشنواره نوروزی

اخبار رئیس - صفحه 1

دکتر بهرام جلالی، رئیس انجمن علمی شنوایی شناسی ایران روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه پزشکی ایرنا در این خصوص توضیح داد: دستگاه شنوایی دارای چهار بخش شامل گوش خارجی، میانی، د