دیوان عدالت

نتایج: 750 عنوان - براساس جستجوی واژه «دیوان عدالت» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

دادیار دیوان عالی کشور با بیان اینکه در کشور به شدت ضعف در آموزش عمومی حقوق داریم، گفت: معلومات و آموزش حقوقی در کشورمان آن قدر محجور واقع شده که در حد صفر است،