خرید کتاب سکه طلا

دوران

مسجد علی اصفهان که به مسجد سنجریه نیز معروف می‌باشد، بنایی است که به احتمال قوی متعلق بـه دوران سلاجقه می‌باشد و در میدان قیام یا میدان کهنه اصفهان، محله هارونیه و کوچه‌ای به نام مسـجد علـی و رو بـه روی بقعه متبرکه هارونیه قرار گرفته است.این مسجد با همت م