جشنواره نوروزی

اخبار دندان - صفحه 1

کیمیا، متخصص دهان و دندان افزود: ژنژیویت بیماری شایع دهان و دندان در دوران بارداری است که بسیاری از بانوان را نگران می کند. وی در ادامه تغییرات هورمونی بدن در زنان باردار را از علل شایع این بیماری عنوان کرد و افزود: زنان باردار نباید نسبت به الته