کتاب سکه های ماشینی قاجار

داعش

جهان > خلیج‌ فارس - همشهری‌انلاین: نادیا مراد ،یک دختر جوان ایزدی که برای آزادی زنان ایزدی‌ اسیر دست داعش مبارزه می‌کند به هفته نامه اشپیگل گفته هنوز هم بیش از سه‌هزار زن که اکثر آنان ایزدی هستند،به عنوان برده جنسی در چنگال داعش اسیرند.