کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار خونبار - صفحه 1

به گزارش ایرنا، این اتفاق زمانی روی داد که شماری از اوباش با چاقو به افراد محلی در این منطقه حمله کردند و پلیس می گوید سه نفر از آنها را هدف قرار داده است. گزارش پلیس شهر «ختن» حاک