# هشتگ » خلیج فارس

1969 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «ناتوی عربی؛ تأثیر بر امنیت جمهوری اسلامی ایران» از سوی گروه مطالعات خلیج فارس مرکز پژوهش های علمی و مطالعاتی استراتژیک خاورمیانه برگ