جشنواره نوروزی

اخبار خصوصی - صفحه 1

استقبال و رضایت مردم از تاکسی های موبایلی [مثل اسنپ و تپسی]، سبب شد سازمان تاکسیرانی تهران و دیگر بخش های مرتبط با دادن مجوز نرم افزار به یک شرکت خصوصی، به طور رسمی به میدان رقابت با این شرکت های نوپا وارد شوند. ایرنا در گزارشی نوشت: استفاده از تاکسی ه