کتاب سکه های ماشینی قاجار

خاورمیانه

معاون شهردار تهران اعلام کرد براساس تحقیقات انجام شده تهران از نظر استرس پنجمین شهر منطقه خاورمیانه است که بخشی از آن ناشی از ترافیک است. بیژن یانچشمه معاون شهردار تهران اعلام کرد براساس تحقیقات انجام شده تهران از نظر استرس پنجمین شهر منطقه خاورمیانه