حقوق کارگران

نتایج: 1025 عنوان - براساس جستجوی واژه «حقوق کارگران» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

پول نیوز - عضو هیأت مدیره مجمع عالی کارگران ایران گفت: کارگرانی که به صورت روزمزد هستند، نوع قرارداد آن ها روزمزد است و در بحث پرداخت حقوق باید 30 روز حقوق به