خرید سکه کلکسیونی

حقوقی

رئیس جمهور تاجیکستان در دیدار با نمایندگان محافل تجاری آمریکا گفت: طی دو سال اخیر دولت «دوشنبه» با هدف مطابق کردن برنامه های اقتصادی کشور با معیارهای سازمان تجارت جهانی بیش از 100 سند حقوقی، از جمله 40 قانون جدید به تصویب رساند.به گزارش خبرنگار