# هشتگ » جهانی

1496 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

بسیاری از صاحب نظران در زمینه ی گذار جوامع از سرمایه داری به سوسیالیسم، تلاش امروزین کشورهای آمریکای لاتین در گسست از نولیبرالیسم و سمت گیری به سوی جامعه ی پسا