خرید سکه کلکسیونی

اخبار جمهوری - صفحه 1

یک کارمند مسلمان کاخ سفید به علت تبدیل شدن این سازمان به یک مرکز نژادپرستانه و مردانه پس از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، از مقام خود کن