جمهوری

نتایج: 2415 عنوان - براساس جستجوی واژه «جمهوری» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

برنامه اصولی سازمان تأمین اجتماعی اجرای کامل منویات رئیس جمهوری درباره استقرار میز خدمت است و این کار مطابق با برنامه تعیین شده از ابتدای تیر ماه اجرایی می شود